การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

การดำเนินงานปรับเกรดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนโดยความอนุเคราะห์