การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

การปรับพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม