การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองสรรเพชรน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม