การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0029 บ้านท่ามอญ บ้านรางพิกุล ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม