การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบัวทิพย์ เริ่มต้นสายแยกถนนดอนตูม – นครปฐม หมู่ที่ 9 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม