การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4,3 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม