การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลาเต่า – ห้วยพระ หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลห้วยพระ เชื่อมต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม