การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0030 บ้านหัวถนน – บ้านทุ่งผักกูด ตำบลดอนพุทรา, ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม