การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม