การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง ร.1ช เจดีย์บูชา หมู่ที่ 2 ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม