การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0037 ตาก้อง หมู่ 1- หมู่ 5 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม