การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

การดำเนินการขุดลอกคลองภายในตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม