การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม