การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0034 บ้านบางระกำ – บ้านหลวง ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน,ตำบลบ้านหลวง,ตำบลตอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม