การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม