การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม – บ่อทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม