การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0034 บ้านบางระกำ – บ้านหลวง ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน, ตำบลบ้านหลวง, ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม