การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม