การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0051 บ้านทุ่งพิชัย – บ้านหัวถนน ตำบลห้วยพระ, ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม