การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5,10 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว, ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม