การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบล รางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม