การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 9 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 ตำบลสวนป่าน เชื่อมต่อ ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม