การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองสามพราน และ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม