การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.นฐ 0020 บ้านทัพหลวง – บ้านหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง,ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม