การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม