การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระยา เชื่อมต่อ ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม