การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนนสายบ้านหลวง บางระกำ หมู่ที่ 8 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม