การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืช คลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม