การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืช คลองเข้ บริเวณหมู่ที่ 4,9 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม