การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืช คลองทองหลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม