การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามง่าม – ตะโกสูง หมู่ที่ 5,6,8,10,12 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม