การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลานคา – หินมูล หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม