การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม