การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบคลองชลประทาน ร4ข – 1ซ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพระ เชื่อมต่อ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม