การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 2 ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ ตำบลไทรงาม,ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม