การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม