การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองศิริราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม