การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองระบายน้ำ 7 ขวา – สองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม