การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0024 บ้านบางไผ่นารถ – บ้านคลองหม่อมแช่ม ตำบลบางไทรป่า,ตำบลไทรงาม,ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม