การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0050 บ้านแหลมชะอุย หมู่ที่ 11 – บ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ที่ 8 ตำบลลำพญา, ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม