การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคก บ้านดอนแฉลบ หมู่ที่ 2,18 ตำบลสระสี่มุม เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม