การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0006 วัดจินดาราม-วัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา, ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม