การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0007 บ้านคลองญี่ปุ่นใต้ – บ้านบางไทร ตำบลบางไทร ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม