เลือกตั้ง นายก อบจ./ ส.อบจ.

ตอบข้อสอบถามของพรรคการเมืองเกี่ยวกับกรณีมาตรา 34ฯ