กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 อบจ.นครปฐม พร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายชุดดำ พร้อมร่วมถือป้ายเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ประธาน อสม., ผอ.รพ.สต. ในจังหวัดนครปฐม และส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายชุดดำ พร้อมร่วมถือป้ายเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.
โดยในวันนี้ อบจ.ทุกแห่งทั่วประเทศที่ได้ดำเนินภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. จะพร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์นี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
สอบถาม