กิจกรรม
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เชิญ อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ร่วมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดนครปฐม
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เชิญ อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ร่วมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ/คุณภาพชีวิต ในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหารือแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่และการพัฒนนาศักยภาพทีมพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
สอบถาม