กิจกรรม
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 อบจ. นครปฐม ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของ อบจ.นครปฐม
               อบจ.นครปฐม ร่วมกับสมาชิก อบจ.นครปฐม, นายก อปท., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างของ อบจ.นครปฐม ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของ อบจ.นครปฐม ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน และเป็นการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ อบจ.นครปฐม ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
              ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ขอขอบคุณ อบจ.นครปฐม และขอชื่นชมโครงการดังกล่าวว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ตรงตามความต้องการของประชาชน เนื่องจากก่อนหน้านี้ถนนมืดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หลังจากมีการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์นี้ทำให้การใช้รถใช้ถนนสะดวก มองเห็นชัดเจน  หลายบ้านประหยัดค่าไฟ เพราะไม่ต้องเปิดไฟหน้าบ้านในเวลากลางคืน และยังช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมด้วย

สอบถาม