กิจกรรม

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ สู่การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ สู่การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพนักจัดการระดับพื้นที่จังหวัดนครปฐม และการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของ กสพ. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)