กิจกรรม
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. อบจ.นครปฐมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 / 2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563 - 2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. อบจ.นครปฐมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 / 2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563 - 2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สอบถาม