กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม